Vivotech Oy

VIVOTECH OY / LATAUSPISTEMEDIA MYYNTIEHDOT

Myyntiehdot

 1. YLEISTÄ
  1. Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Vivotech Oy:n / Latauspistemedian (jäljempänä Vivotech
   Oy) asiakkailleen (jäljempänä “Asiakas”) toimittamiin mainosratkaisuihin, elleivät Vivotech Oy ja
   Asiakas ole kirjallisesti muuta sopineet.
  2. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä myyntiehdot
   osaksi Vivotech Oy:n ja Asiakkaan välistä kauppasopimusta ilman eri viittausta tilaamalla Vivotech
   Oy:n mainosratkaisuja. Vivotech Oy:llä on oikeus muuttaa näitä myyntiehtoja. Kulloinkin
   voimassaolevat myyntiehdot ovat nähtävillä Vivotech Oy:n Latauspistemedian
   kotisivulla: www.latauspistemedia.fi

 2. MAINOSKAMPANJAN VARAUSSOPIMUS
  1. Mainoskampanjasta tehdyt tarjoukset ovat voimassa välimyyntiehdoin, eli Vivotech Oy:llä on
   oikeus tarjouksesta riippumatta tehdä tarjouksen kohteena olevasta mainosinventaarista ja
   mainosjaksosta sopimus kolmannen osapuolen kanssa niin kauan kuin tarjouksen saanut ei ole
   ilmoittanut Vivotech Oy:lle hyväksyvänsä tarjousta. 
  2. Mainosvälineestä ja – tuotteesta riippuen
   mainoskampanja voi olla mitattu tunteina, päivinä, viikkoina, kuukausina, näyttökertoina tai
   impressioina.
  3. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun ostaja tai hänen edustajansa kirjallisesti tai muulla
   todisteellisella tavalla vahvistaa hyväksyvänsä tehdyn tarjouksen.
  4. Mainoskampanjaa tilattaessa on
   ilmoitettava mainosjakson ajankohta, sovitut mainosnäytöt (lokaatiot), mainostettava tuote,
   mainostaja sekä aineiston toimittaja.
  5. Mainosloopissa saattaa yhtäaikaisesti olla saman alan
   mainontaa.

 3. SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN
  1. Mikäli ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen mainoskampanjan, Vivotech Oy laskuttaa ostajaa 20
   % peruutetun sopimuksen hinnasta.
  2. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen kampanjan
   myöhemmin kuin kymmenen (10) arkipäivää ennen mainoskampanjan alkua, Vivotech Oy
   laskuttaa koko sopimuksen hinnan.
  3. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.
  4. Mainoskampanjan mahdollista
   siirtämistä myöhemmin toteutettavaksi käsitellään peruutuksena ja siitä on aina sovittava
   kirjallisesti erikseen.

 4. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT
  1. Mainoskampanjan kokonaishinta laskutetaan Asiakkaalta mainoskampanjan alussa. Laskutusta
   koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta.
  2. Arvonlisävero lisätään hintoihin kampanjan alkuhetkellä voimassa olevan lainsäädännön
   mukaisesti.
  3. Maksuehto on 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin
   voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.

 5. MAINOSMATERIAALIN TOIMITUS
  1. Julkaisuvalmiin mainosaineiston on oltava Vivotech Oy:n aineistohallinnasta vastaavan hallussa
   viimeistään 2 arkipäivää ennen julkaisua. Mikäli aineisto toimitetaan edellä mainittujen aikataulujen
   jälkeen, lisätään aineistonsiirtomaksuun 30 % pikatoimituslisä.
  2. Asiakas vastaa myöhästymisestä
   aiheutuvista lisäkustannuksista. Mikäli mainosmateriaali poikkeaa Vivotech Oy:n omista
   standardeista ja siitä aiheutuu lisäkustannuksia, vastaa asiakas mainituista lisäkustannuksista.

 6. MAINOSMATERIAALIN MYÖHÄSTYMINEN
  1. Mainostajan on toimitettava kampanjan mainosaineisto Vivotech Oy:n aineisto-ohjeissa
   määriteltyjen aikataulujen ja teknisten ohjeiden mukaisesti. Määräajan jälkeen jätetyn ilmoituksen
   julkaisua ei voida taata.
  2. Mikäli aineistoa ei toimiteta, veloitetaan kampanjan nettohinta.

 7. MAINONNAN SISÄLTÖ
  1. Ulkomainonnan tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevat mainonnan kansainväliset
   perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosiaali- ja
   terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset.
  2. Mainonta ei saa olla hyvän tavan
   vastaista. Vivotech Oy on sitoutunut yhteistyökumppaniensa solmimissaan sopimuksissa
   poistamaan yleistä pahennusta herättävät mainokset niin vaadittaessa. Jos asiakkaan kampanja
   näistä syistä joudutaan keskeyttämään, ei Vivotech Oy ole velvollinen korvaamaan tästä
   asiakkaalle aiheutuvia kuluja, kustannuksia tai menetyksiä.

 8. VASTUUNRAJOITUS
  1. Vivotech Oy ei ole asiakkaalle missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten
   menetetystä tuotosta tai kolmannen osapuolen vaatimuksista.
  2. Vastuun-rajoitus ei koske vahinkoja,
   jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

 9. YLIVOIMAINEN ESTE
  1. Vivotech Oy ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.
   Tällaiseksi katsotaan Vivotech Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy, jota sen ei
   kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää Vivotech Oy:tä
   täyttämästä sopimuksenmukaisia velvoitteitaan ilman, että Vivotech Oy voi kohtuullisin toimin tai
   kustannuksin tällaista poistaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen
   levottomuus, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide,
   yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimen-pide
   katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen
   osallisena.
  2. Vivotech Oy:n alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös
   vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista
   viivästystä hankkia muualta.

 10. SOPIMUKSEN SIIRTO
  1. Vivotech Oy:llä on oikeus siirtää asiakkaan kanssa solmimansa sopimus oikeuksineen ja
   velvollisuuksineen Vivotech Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

 11. SÄHKÖ
  1. Vivotech Oy ei ole vastuussa sähkön jakelussa tapahtuvista katkoksista.

 12. OIKEUS KÄYTTÄÄ MAINOSTA

  Ellei Asiakas ole kirjallisesti toisin ilmoittanut Vivotech Oy:lle viimeistään toimittaessaan mainosaineistoa Vivotech Oy:lle, ensiesityksen tai -julkaisun jälkeen Vivotech Oy:llä on oikeus siirtää aineisto kovalevylle tai muulle tallennusalustalle ja käyttää sitä esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, sekä omilla internet- ja extranetsivuillaan. Vivotech OY:llä ei ole oikeutta käyttää mainosta kaupallisiin tarkoituksiin muissa viestimissä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Vivotech Oy:llä on aina oikeus käyttää mainosaineistoa osana niitä mediasisältöjä, joissa mainosaineisto on julkaistu tai esitetty (ns. arkistokäyttö).